PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

tel: (41) 372-84-06 fax:(41) 372-57-60

PILNE:

Aktualności

plakat

 

komunikat

Grafik poradnictwa

w Zespole Rodzinnej Pieczy Zastępczej

w 2018 r.

  1. Poradnictwo psychologiczne

-wtorek w godzinach: 16:00 - 17:00 - w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

  1. Poradnictwo pedagogiczne

-środa  w godzinach: 15.00 - 16.00 - w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018.
W związku z powyższym prosimy instytucje o kierowanie osób do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.


Grafik  poradnictwa

od dnia 1 stycznia 2018 r.

1.poradnictwo prawne

- w środy, w godzinach: 14:00 – 17:00  – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                   

2.poradnictwo z zakresu uzależnień

- w czwartki, w godzinach: 8:30 – 11:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                 

3.poradnictwo psychologiczne

- w środy, w godzinach: 13:00 - 15:00 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                         

- w piątki, w godzinach: 7:30 – 15:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

4.Poradnictwo informacyjno - socjalne dla klientów OŚrodka Interwencji Kryzysowej

-codziennie w godzinach: 7:30 - 15:30

Od dnia 29.03.2018 r. do dnia 27.09.2018 r. PCPR w Końskich jest realizatorem Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Zajęcia odbywają się:
- w środy, w godzinach: 16:00 - 19:00

Uwaga !

Osoby/rodziny zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa
proszone są o kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój Nr 1)
bądź telefoniczny (41 260 49 71, 41 372 84 06 wew. 101) z pracownikiem PCPR
w Końskich, w celu odbycia wstępnej konsultacji i ustalenia terminu spotkania
ze specjalistą.

 


Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2018-2020

Więcej


 

Archiwum Aktualności 2017

Archiwum Aktualności 2016

 

Wykaz wymaganych dokumentów w procesie kwalifikacji na niezawodową i zawodową rodzinę zastępczą:

 

1. Prośba o przeszkolenie w zakresie utworzenia niezawodowej lub zawodowej rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem,

2. Życiorys podpisany własnoręcznie, który zawierać musi podstawowe informacje biograficzne, informacje o środowisku rodzinnym i zawodowym. Dodatkowo życiorys emocjonalny.

3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej podpisane własnoręcznie,

4. Oświadczenie dotyczące leczenia psychiatrycznego i odwykowego podpisane własnoręcznie,

5. Zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do podjęcia opieki nad dzieckiem/dziećmi jako rodzina zastępcza,

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do utworzenia rodziny zastępczej (brak chorób uniemożliwiających opiekę nad dzieckiem),

7. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

8. Zaświadczenie potwierdzające źródło stałego dochodu (netto),

9. Odpis zupełny aktu małżeństwa,

10. Opinia służbowa z zakładu pracy – w miarę możliwości jak najpełniejsza,

11. Wyniki prześwietlenia klatki piersiowej (opis),

12. Wynik WR,

13. Sentencja rozwodowa w przypadku rozwodu (oryginał lub odpis),

14. Kserokopia dowodu osobistego,

15. Zaświadczenie potwierdzające stałe miejsce zamieszkania, w tym udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu (akt własności, akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej),