Archiwum Aktualności 2016

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Archiwum Aktualności 2016

AKTUALNOŚCI 2016

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - umowa o pracę na zastępstwo

 

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie

Wyniki naboru

 


 

W dniu 9.12.2016 r. w Gimnazjum Nr 1 w Końskich przeprowadzono zajęcia z profilaktyki uzależnień od komputera i internetu.  Prowadzący Marek Sochacki – specjalista terapii uzależnień (PCPR Końskie) na wstępie zwrócił uwagę na bardzo ważną sprawę jaką jest uzależnienie od sieci, obecna młodzież a także coraz częściej dorośli nie może obejść się bez dostępu do najświeższych wiadomości, pogody czy też portali społecznościowych. Urządzenia mobilne jeszcze bardziej nasilają to zjawisko umożliwiając korzystanie z internetu w dowolnym miejscu. Dlatego też korzystne jest ograniczanie dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci w szczególności dzieciom i młodzieży, z pewnością wpłynie to pozytywnie na ich zdrowie. Łącznie w zajęciach wzięło udział 95 osób.

 


 

Spotkania Mikołajkowe z dziećmi z rodzin zastępczych, z terenu powiatu koneckiego

W dniu 5 grudnia 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, zorganizowało spotkania mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych.
W tym dniu pracownik PCPR w stroju Świętego Mikołaja, odwiedził siedmioro dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych. Wizyta „Świętego Mikołaja” była wielkim zaskoczeniem, ale również okazją do zaprezentowania talentów podopiecznych.
Każde dziecko, które odwiedził Święty Mikołaj, otrzymało prezenty, których zakup sfinansował Starosta Konecki, Pan Bogdan Soboń.
Mamy nadzieję, że przekazane upominki sprawiły radość małym podopiecznym rodzin zastępczych.
Korzystając z okazji, pracownicy PCPR życzą wszystkim dzieciom radości i uśmiechu z prezentów otrzymanych od Świętego Mikołaja.

 


 

W dniach 24.10 i 22.11.2016 r. w Gimnazjum Nr 1 w Końskich przeprowadzono kolejny cykl zajęć z młodzieżą klas III na temat handlu ludźmi. W spotkaniu udział wzięło 95 uczniów.
Natomiast w dniu 1 grudnia 2016 r. pogadankę z zakresu handlu ludźmi przeprowadzono w Gimnazjum w Miedzierzy gm. Smyków dla uczniów klas III, w spotkaniu  udział wzięło 30 uczniów. Młodzieży przybliżono tematykę handlu ludźmi, poinformowano o regulacjach prawnych związanych z handlem ludźmi. Wyjaśniono również definicję handlu ludźmi oraz handlu dziećmi. Zwrócono ponadto uwagę na metody działania sprawców, formy wykorzystywania dzieci oraz mechanizmy. Zwrócono uwagę na konsekwencje psychologiczne ponoszone przez dziecko-ofiarę handlu oraz poinformowano o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia.Powyższe spotkania przeprowadziła Pani Urszula Przygodzka Zastępca Dyrektora PCPR w Końskich. Po spotkaniach propagowano również ulotki i materiały edukacyjne z zakresu handlu ludźmi przekazane od Fundacji La Strada z Warszawy.

 

 


 

W dniu 4 listopada 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbyło się szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Adresatami ww. szkolenia były rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Koneckiego. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 11 osób sprawujących pieczę nad dziećmi uczącymi się w szkołach na poziomie gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.

Szkolenie składało się z III bloków tematycznych:
1.skala zjawiska uzależnień na terenie województwa świętokrzyskiego – prelegent Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach;
2.warsztat pt. „Wczesna interwencja uzależnień – warsztat szkoleniowy dla pieczy zastępczej” – prelegent Stowarzyszenie pomocy Rodzinie „PRO”;
3.konsekwencje prawne wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) – prelegent komenda Powiatowa Policji w Końskich.
Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w ww. szkoleniu oraz materiały edukacyjne.

 


 

W dniu 27 października br.  w sali konferencyjnej PCPR Końskie odbyło się szkolenie nt. "Co nam przeszkadza, a co pomaga w pracy z osobami uwikłanymi w relację przemocową ?" Celem szkolenia było m.in. wypracowanie wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach wymiany doświadczeń własnych w celu podniesienia jakości systemu pracy, a także wypracowanie wspólnych działań na rzecz osób doznających przemocy i stosujących przemoc. W szkoleniu wzięło udział  13 pracowników pomocy społecznej z terenu Powiatu Koneckiego.

 


 

W dniach 17-22 października br. na terenie Powiatu Koneckiego, prowadzono szereg działań informacyjnych w ramach  akcji „Tydzień mediacji”. Akcja przebiegała pod hasłem „Masz prawo do mediacji”, W ramach akcji zostały przeprowadzone spotkania z młodzieżą klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, gdzie przeprowadzono pogadankę na temat mediacji rówieśniczych. Spotkania prowadziła Pani Aleksandra Szmit (PCPR Końskie). W ramach akcji pracownicy PCPR udzielali także poradnictwa dla osób zainteresowanych polubownym rozwiązywaniem sporów. Łącznie w akcji udział wzięło ok 70 osób z terenu Powiatu Koneckiego.

 


 

18 października - Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi


W ramach Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż  w tym dniu prowadzony będzie dyżur specjalisty z w/w zakresu, który pełnić będzie Pani Urszula Przygodzka Z-ca Dyrektora PCPR Końskie. Osoby zainteresowane tematem handlu ludźmi zapraszamy do siedziby PCPR w Końskich ul. Spółdzielcza 3. Dyżur pełniony będzie w godzinach od 7.30-15.30.
Więcej informacji można uzyskać również na fanpage Fundacji La Strada.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż trwa kampania pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego pn.: „Potrzebuję rodziców od zaraz”. Celem akcji, jak co roku jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chciałyby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utworzenia rodziny zastępczej do siedziby PCPR w Końskich ul. Spółdzielcza 3.
W dniach od 10-21 października 2016 roku w godzinach od 8.30-16.30 do Państwa dyspozycji będą pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którzy w ramach dyżuru, udzielą wszelkich informacji na temat spełniania wymogów formalnych oraz odpowiedzą na wszelkie pytania związane z opieką nad dzieckiem w rodzinie zastępczej.

 

 


 

Tydzień Mediacji 17-22.10.2016 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż w dniu 20.10.2016 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, natomiast  w dniach od 17 – 22 października 2016 roku Tydzień Mediacji. Akcja przebiega pod hasłem: MASZ PRAWO DO MEDIACJI”.
Wobec powyższego zapraszamy osoby zainteresowane polubownym rozwiązywaniem sporów oraz uzyskaniem informacji nt. mediacji do skorzystania z naszej oferty poradnictwa w dniach:
17.10.2016 r. w godz. od 9:00-14:00 – Pani Aleksandra Szmit
18.10.2016 r. w godz. od 10:00-15:00 – Pani Urszula Przygodzka
19.10.2016 r. w godz. od 12:00-16:00 – Pan Sylwester Ślusarczyk
w godz. od 11:00-18:00 – Pani Urszula Przygodzka
20.10.2016 r. w godz. od 9:00-15:00 – Pani Renata Kupisz
21.10.2016 r. w godz. od 9:00-12:00 – Pani Jadwiga Życka
w godz. od 12:00-15:30 – Pani Mirosława Słowińska
Poradnictwo świadczone będzie w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
Ponadto PCPR w Końskich jest organizatorem spotkań informacyjnych skierowanych do młodzieży
nt. Mediacje rówieśnicze. Spotkania odbędą się w następujących szkołach:
II LO w Końskich  18.10.2016 w godz. od 11:35-12:20
Szkoła ,,AWANS” w Końskich 18.10.2016 w godz. od 9:30-10:45
Gimnazjum nr 2 w Końskich 19.10.2016 w godz. od 8:55-9:40

Spotkania poprowadzi Pani Aleksandra Szmit.

Materiały do pobrania:


Plakat

Ulotka

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017

W związku z powyższym prosimy instytucje o kierowanie osób do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Pobierz skierowanie

 


 

 

W dniu 30 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbyło się szkolenie pn. „Dopalacze” - czym są i jak działają. Szkolenie prowadzili: Marcin Szyposzyński – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Końskich oraz Marek Sochacki – terapeuta, pracownik PCPR w Końskich. Celem szkolenia było zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat środków zastępczych (tzw. „dopalaczy”) oraz nowych substancji psychoaktywnych, form i postaci ich występowania, wpływu na zdrowie, metod rozpoznawania osób będących pod wpływem „dopalaczy”. funkcjonowania po ich zażyciu oraz instrumentów prawnych ograniczania ich dostępności. W szkoleniu wzięło udział 12 osób: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy: placówek rodzinnych w Brodach i Kawęczynie, Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, PCPR i OIK w Końskich. Organizatorem szkolenia było PCPR oraz PSSE w Końskich.

 

 


 

W dniu 2 czerwca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyło się spotkanie z okazji Dnia Dziecka, w którym uczestniczyli: Starosta Konecki Pan Bogdan Soboń, zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Końskich Pani Agnieszka Kowalik i Pani Katarzyna Trawińska oraz pięć rodzin zastępczych z dziewięciorgiem wychowanków z  terenu Powiatu Koneckiego. Starosta Konecki oraz zastępca Dyrektora PCPR złożyli dzieciom życzenia z okazji ich święta. Wychowankom rodzin zastępczych wręczone zostały upominki ufundowane przez Starostę Koneckiego Pana Bogdana Sobonia oraz przedsiębiorcę koneckiego Pana Pawła Fąfarę - właściciela firmy  Pa-Drew w Końskich. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, dzieci chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez włodarza powiatu. Wśród upominków dla najmłodszych znalazły się przybory szkolne, torby, plecaki, klocki, puzzle, lalki, gry edukacyjne, maskotki oraz słodycze.
W ramach podziękowania za prezenty dzieci wręczyły Panu Staroście drobny upominek. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich osób, biorących udział
w spotkaniu.

 


 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 16 maja 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego na dzień 30 maja.
W uroczystości uczestniczyli, m.in. Pan Bogdan Soboń - Starosta Konecki, Pani Dorota Kaniowska - Prezes Sądu Rejonowego w Końskich, Pani Urszula Przygodzka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Pani Magdalena Adamczyk - p.o. Kierownika Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR- trener programu PRIDE, Pani Sylwia Piotrowska – trener programu PRIDE oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w osobach: Renata Kupisz, Agnieszka Kowalik, Katarzyna Trawińska, Aleksandra Szmit oraz Robert Kowalczyk.
W trakcie spotkania uroczyście podsumowano przeprowadzone w okresie od 12.03.2016 r. do 25.04.2016 r. szkolenie Programem PRIDE  dla kandydatów na niezawodowe  i zawodowe rodziny zastępcze.
Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych funkcjonujących na terenie Powiatu Koneckiego.
W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wyróżniono rodziny zastępcze, które swoją postawą oraz wielkim zaangażowaniem w prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczych zasługują na szczególne uznanie  i uhonorowanie wysiłku, jakiego podejmują się na co dzień.
Starosta Konecki wręczył wyróżnionym rodzinom zastępczym podziękowania oraz upominki w postaci książek, natomiast uczestnikom szkolenia PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza dyplomy ukończenia szkolenia.

 


 

W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyła się konferencja prasowa inaugurująca XI Koneckie Dni Profilaktyki, które są częścią składową Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

 

Więcej informacji

  

Dnia 7 kwietnia br. w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyła się VII edycja „Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu”. Udział w konkursie wzięło łącznie 21 wykonawców ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Koneckiego.

Organizatorem konkursu był Miejsko – Gminny Dom Kultury w Końskich oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Partnerami przedsięwzięcia byli:

- Tygodnik Konecki,

- Echo Dnia,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia, zainspirowanie uczestników do poszukiwań treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu, aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.

Imprezę poprowadził Pan Marcin Szyposzyński z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Wszyscy artyści reprezentowali bardzo wysoki poziom. Po obejrzeniu wszystkich występów jury w składzie: -Przewodniczący - Wojciech Purtak redaktor naczelny Tygodnika Koneckiego, - Anna Wojtasińska dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Końskich,- Urszula Przygodzka z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, - Iwona Bednarczyk - Musiał pedagog z Gimnazjum Nr 1 w Końskich oraz Jan Bukład z Miejsko Gminnego Domu Kultury w Końskich, wybrało najlepszych wykonawców, wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej w Królewcu (Zofia Dudek, Julia Brzykcy, Amelia Jaremcio, Kinga Maleszak, Natalia Pytel, Martyna Stachera, Klaudia Łosiak, Julia Wróbel, Julia Maleszak, Dominika Stępniewska)
II miejsce – Natalia Boruń Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie
III miejsce – Jadwiga Kołodziej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich
wyróżnienie – zespół ze Szkoły Podstawowej w Górnikach (Zuzanna Biskup, Magdalena Tomaszewska, Aleksandra Grabarczyk, Nikola Stachera, Wiktoria Tomasik, Patrycja Śliz, Julia Kołodziejczyk, Eliza Kołodziejczyk, Natalia Węgierek, Oliwia Opara)
wyróżnienie – Pola Grzegorczyk Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich,
wyróżnienie – zespół ze Szkoły Podstawowej w Fałkowie (Kinga Majchrzak, Mateusz Wiaderny).

Link do występu zespołu ze Szkoły Podstawowej w Królewcu.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż od kwietnia br. rozpoczęła się realizacja III edycji Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowane zakończenie programu nastąpi w październiku 2016 roku.

Grafik poradnictwa

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich- Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu Powiatu Koneckiego do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych przez PCPR w Końskich. Pierwsze spotkanie grupy wsparcia w 2016 roku odbędzie się w dniu 12 marca 2016 roku (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie PCPR w Końskich przy ulicy Spółdzielczej 3.

Ideą grupy wsparcia jest samopomoc czyli wzajemna pomoc. Uczestnicy grupy wsparcia sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego oraz źródło inspiracji i motywacji do działania. Najlepszym sposobem na zmianę punktu widzenia i znalezienie nowych rozwiązań oraz uzyskanie informacji i wsparcia jest rozmowa i wymiana doświadczeń z osobami, które mają podobne problemy czy też znajdują się w podobnej sytuacji.

W związku z powyższym proponujemy Państwu udział w grupach wsparcia dla rodzin zastępczych, które stanowią pewnego rodzaju forum wymiany doświadczeń oraz pozwalają uzyskać wsparcie w grupie osób pełniących tę samą funkcję tj. funkcję rodziny zastępczej. Chcielibyśmy Państwu pomóc rozwiązywać problemy, z którymi jako rodzice zastępczy spotykacie się na co dzień.

Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny i zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób tworzących rodzinę zastępczą.

Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach grupy wsparcia organizowanych w PCPR w Końskich.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż 12 marca 2016 roku rozpoczyna się szkolenie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze. Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. szkoleniu proszone są o kontakt z Zespołem Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz złożenie dokumentacji niezbędnej w  procesie kwalifikacji.

Wykaz wymaganych dokumentów w procesie kwalifikacji na niezawodową i zawodową rodzinę zastępczą:

 1. Prośba o przeszkolenie w zakresie utworzenia niezawodowej lub zawodowej rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem,
 2. Życiorys podpisany własnoręcznie, który zawierać musi podstawowe informacje biograficzne, informacje o środowisku rodzinnym i zawodowym. Dodatkowo życiorys emocjonalny.
 3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej podpisane własnoręcznie,
 4. Oświadczenie dotyczące leczenia psychiatrycznego i odwykowego podpisane własnoręcznie,
 5. Zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do podjęcia opieki nad dzieckiem/dziećmi jako rodzina zastępcza,
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do utworzenia rodziny zastępczej (brak chorób uniemożliwiających opiekę nad dzieckiem),
 7. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. Zaświadczenie potwierdzające źródło stałego dochodu (netto),
 9. Odpis zupełny aktu małżeństwa,
 10. Opinia służbowa z zakładu pracy – w miarę możliwości jak najpełniejsza,
 11. Wyniki prześwietlenia klatki piersiowej (opis),
 12. Wynik WR,
 13. Sentencja rozwodowa w przypadku rozwodu (oryginał lub odpis),
 14. Kserokopia dowodu osobistego,
 15. Zaświadczenie potwierdzające stałe miejsce zamieszkania, w tym udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu (akt własności, akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej)

 


 

W związku z inicjatywą pn. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 22-27 lutego 2016 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informują, iż osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów/pracowników PCPR/OIK w Końskich.

Harmonogram dyżurów

Plakat

 

 


 

"Telefon zaufania dla osób w kryzysie"

195 25

Telefon zaufania- bezpłatna, anonimowa linia z której może skorzystać każda osoba w kryzysie. Porady są udzielane całodobowo (również w niedziele i święta) przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach.

 


 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Zasady udzielania pomocy prawnej

Punkty udzielania pomocy prawnej

 


 

ŚWIĄTECZNE PACZKI DLA PODOPIECZNYCH Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

Więcej

 


 

W dniach 3 i 15  grudnia  br. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbyły się 2 edycje szkolenia z zakresu podniesienia poziomu bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej. Szkolenie prowadzili:

- Marzena Czapelska -  aspirant sztabowy Komedy Powiatowej Policji w Końskich,

- Łukasz Chmielewski - psycholog, aspirant sztabowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,

- Mariusz Szcześniak – negocjator, młodszy aspirant Komendy Policji w Kielcach.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z  terenu Powiatu Koneckiego. W szkoleniu udział wzięły łącznie 34 osoby.

Szkolenie zostało podzielone na 3 edycje i zostało zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji z Końskich. Trzecia edycja szkolenia planowana jest na początek roku 2016.

 


 

W dniu 1 grudnia br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,  w którym udział wzięli pracownicy naszego Centrum.

Szkolenie przeprowadził Pan Marcin Pytlos – ratownik medyczny. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie powyższego szkolenia.

 

 

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016

 

W związku z powyższym prosimy instytucje o kierowanie osób do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

 

Pobierz skierowanie


 

PILNIE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE DLA DZIECI Z TERENU POWIATU KONECKIEGO

Więcej

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Organizator Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Osoby chętne do tworzenia rodzin zastępczych zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich przy ul. Spółdzielczej 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 – 15.30, tel. 41 372 84 06, wew. 106.

Wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną objęci bezpłatnym szkoleniem.

Oczekujemy na zgłoszenia osób, którym nie jest obojętny los pozbawionych należytej opieki dzieci i którzy w pracy z dziećmi widzą swoje prawdziwe powołanie.

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów w procesie kwalifikacji na niezawodową i zawodową rodzinę zastępczą:

 1. Prośba o przeszkolenie w zakresie utworzenia niezawodowej lub zawodowej rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem,
 2. Życiorys podpisany własnoręcznie, który zawierać musi podstawowe informacje biograficzne, informacje o środowisku rodzinnym i zawodowym. Dodatkowo życiorys emocjonalny.
 3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej podpisane własnoręcznie,
 4. Oświadczenie dotyczące leczenia psychiatrycznego i odwykowego podpisane własnoręcznie,
 5. Zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do podjęcia opieki nad dzieckiem/dziećmi jako rodzina zastępcza,
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do utworzenia rodziny zastępczej (brak chorób uniemożliwiających opiekę nad dzieckiem),
 7. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. Zaświadczenie potwierdzające źródło stałego dochodu (netto),
 9. Odpis zupełny aktu małżeństwa,
 10. Opinia służbowa z zakładu pracy – w miarę możliwości jak najpełniejsza,
 11. Wyniki prześwietlenia klatki piersiowej (opis),
 12. Wynik WR,
 13. Sentencja rozwodowa w przypadku rozwodu (oryginał lub odpis),
 14. Kserokopia dowodu osobistego,
 15. Zaświadczenie potwierdzające stałe miejsce zamieszkania, w tym udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu (akt własności, akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej),