FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - PROJEKT PARTNERSKI "ZIELONE ŚWIATŁO

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - PROJEKT PARTNERSKI "ZIELONE ŚWIATŁO

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - PROJEKT PARTNERSKI "ZIELONE ŚWIATŁO

|
Administrator

 

Belka zielone swiatlo

Ruszyła rekrutacja do projektu „Zielone światło”

Informujemy, że dnia 1 maja 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu partnerskiego „Zielone światło” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Grupę docelową PCPR w Końskich stanowi:

 • 50 wychowanków pieczy zastępczej,
 • 8 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 • 28 rodziców zastępczych oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 • 6 kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Formy wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • kursy, staże,
 • zajęcia logopedyczne, psychoterapeutyczne,
 • indywidualne zajęcia edukacyjne,
 • obozy edukacyjne wzmacniające kompetencje cyfrowe,
 • karnety na basen w celu profilaktyki zdrowia,
 • warsztaty dotyczące procesu usamodzielnienia, zagrożeń w sieci,
 • warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo – wychowawcze,
 • wyjazdy integracyjne, pikniki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
 • grupy wsparcia dla rodziców zastępczych,
 • szkolenie kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Kryteria rekrutacji:

 • osoby zamieszkujące teren powiatu koneckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objęte pomocą zgodnie                          z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczą zastępczą, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona zgodnie ze standardem minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.


Belka zielone swiatlo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich podpisało umowę o partnerstwie

na rzecz realizacji projektu „Zielone światło”

W dniu 30 kwietnia 2019 roku pomiędzy Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Gminą Słupia Konecka/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi, Fundacją „TUO PORTU” TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach, Gminą Końskie/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Końskich, Gminą Stąporków/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie, zawarte zostało partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie i poszerzenie zakresu dotychczasowych usług społecznych i usług wsparcia rodziny, poprzez m.in.: aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, objęcie specjalistycznym wsparciem  i poradnictwem rodziców i wychowanków pieczy zastępczej, poszerzenie ofert istniejących placówek wsparcia dziennego w Końskich i Stąporkowie oraz utworzenie nowej placówki wsparcia w Słupi Koneckiej.

Projekt realizowany będzie do 31.10.2021 roku.

Ogólna wartość projektu: 3.475.110,00 złotych.