FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - PROJEKT PARTNERSKI "ZIELONE ŚWIATŁO

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - PROJEKT PARTNERSKI "ZIELONE ŚWIATŁO

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - PROJEKT PARTNERSKI "ZIELONE ŚWIATŁO

|
Administrator

 Belka zielone swiatlo

Spotkanie Zespołu Zarządzającego projektem „Zielone światło”

W dniu 27 września 2019 r. w siedzibie PCPR w Końskich odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Zespołu Zarządzającego projektem „Zielone światło”, realizowanym w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Na spotkaniu omówiono następujące tematy:

 1. Aneks do umowy o dofinansowanie projektu, aneks do umowy o partnerstwie dotyczący przekazywania i zasad wykorzystania kosztów pośrednich.
 2. Dane wrażliwe uczestników projektu w formularzach zgłoszeniowych.
 3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Wykonawcom - obowiązek informowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych.
 4. Zamówienia publiczne - system SL2014.
 5. Baza personelu – system SL2014.
 6. Kwartalne harmonogramy form wsparcia.
 7. Zasada niedyskryminacji i równości szans kobiet i mężczyzn.
 8. Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 9. Rejestry prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

fot1 zz  fot2 zz  fot3 zz  fot4 zz

Belka zielone swiatlo

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych

i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego

W ramach realizowanego przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich projektu partnerskiego pn. „Zielone światło”, w okresie od 17.05.2019 r. do 31.08.2019 r. odbyły się 3 spotkania grup wsparcia dla 28 rodziców zastępczych oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

Pierwsze spotkanie organizacyjne miało na celu wypracowanie zasad grupy oraz wzajemnych relacji. Tematem kolejnych spotkań było bezpieczeństwo podczas wakacji, współpraca rodziców zastępczych ze szkołą.

fot5 grwsp  fot4 grwsp  fot3 grwsp  fot2 grwsp  fot1 grwsp

 

 

Belka zielone swiatlo

INFORMACJA

Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, w związku z realizacją projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, prowadzi działania mające na celu promocję rodzicielstwa zastępczego.

Doradztwo w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej realizowane będzie we wszystkich gminach powiatu koneckiego.

Plakat promujący akcję

plakat rodzicielstwo zastepcze

grafik poradnictwa projekt 2019

Belka zielone swiatlo

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Zielone światło”

Dnia 9 lipca 2019 roku Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projektu pozakonkursowe dla PCPR).

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich umowę podpisali: Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR  w Końskich oraz Pani Edyta Drążkiewicz  - Skarbnik Powiatu Koneckiego, natomiast w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 umowę podpisali: Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Maria Fidzińska–Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt partnerski realizowany jest przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich pełniących rolę Lidera oraz czterech Partnerów: Gminę Końskie/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, Gminę Stąporków/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminę Słupia Konecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi oraz Fundację „TUO PORTU” TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ z Kielc.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 475 110,00 zł., kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 3 214 476,75 zł. 

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 31.10.2021 r.

 

 


Belka zielone swiatlo

Ruszyła rekrutacja do projektu „Zielone światło”

Informujemy, że dnia 1 maja 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu partnerskiego „Zielone światło” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Grupę docelową PCPR w Końskich stanowi:

 • 50 wychowanków pieczy zastępczej,
 • 8 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 • 28 rodziców zastępczych oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 • 6 kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Formy wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • kursy, staże,
 • zajęcia logopedyczne, psychoterapeutyczne,
 • indywidualne zajęcia edukacyjne,
 • obozy edukacyjne wzmacniające kompetencje cyfrowe,
 • karnety na basen w celu profilaktyki zdrowia,
 • warsztaty dotyczące procesu usamodzielnienia, zagrożeń w sieci,
 • warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo – wychowawcze,
 • wyjazdy integracyjne, pikniki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
 • grupy wsparcia dla rodziców zastępczych,
 • szkolenie kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Kryteria rekrutacji:

 • osoby zamieszkujące teren powiatu koneckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objęte pomocą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczą zastępczą, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona zgodnie ze standardem minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 


Belka zielone swiatlo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich podpisało umowę o partnerstwie

na rzecz realizacji projektu „Zielone światło”

W dniu 30 kwietnia 2019 roku pomiędzy Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Gminą Słupia Konecka/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi, Fundacją „TUO PORTU” TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach, Gminą Końskie/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Końskich, Gminą Stąporków/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie, zawarte zostało partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie i poszerzenie zakresu dotychczasowych usług społecznych i usług wsparcia rodziny, poprzez m.in.: aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, objęcie specjalistycznym wsparciem  i poradnictwem rodziców i wychowanków pieczy zastępczej, poszerzenie ofert istniejących placówek wsparcia dziennego w Końskich i Stąporkowie oraz utworzenie nowej placówki wsparcia w Słupi Koneckiej.

Projekt realizowany będzie do 31.10.2021 roku.

Ogólna wartość projektu: 3.475.110,00 złotych.