Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych

|
Administrator

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich przetwarza Pani/a dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000).

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem w/w danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani Urszula Przygodzka

Dane kontaktowe: ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie, tel./fax (041) 372-84-06, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie przez administratora Pani/a danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej i interesów osób, których dotyczą.

Przetwarzamy Pani/a dane osobowe w celu realizacji:

  1. świadczeń z pomocy społecznej i związanych ze wsparciem rodziny na podstawie obowiązku wynikającego z:

- art. 100 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1769 z późniejszymi zmianami),

- art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 998 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 882 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 100 ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 188d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1938
z późniejszymi zmianami),

  1. zadań realizowanych na podstawie obowiązku wynikającego z:

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390) w związku z art. 100 ustawy o pomocy społecznej,

- art. 6d ust. 4d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 511
z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Realizacja praw związanych z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO w oparciu o ich art. 13 i 14

Przysługuje Pani/u prawo:

  1. Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
    z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
  2. Sprostowania (poprawiania swoich danych osobowych)
  3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych,
    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Okres przechowywania danych:

Dane są przechowywane przez okres realizacji świadczeń, a następnie w celach archiwalnych. Okresy przechowywania poszczególnych kategorii danych są determinowane przepisami prawa i instrukcją kancelaryjną administratora. Dane elektroniczne są przechowywane bezterminowo.

Źródło pochodzenia danych:

Zgodnie z przepisami RODO informacje są zbierane od osób, których dane dotyczą (art. 13)
i od podmiotów zobowiązanych przepisami do udostępnienia danych na żądanie PCPR.

 

Pani/a dane mogą być udostępnione do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów:

- Starostwo Powiatowe w Końskich i inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

- podmioty świadczące usługi na rzecz PCPR w Końskich w zakresie pomocy psychologicznej, prawnej i pedagogicznej – w zależności od rodzaju świadczenia i realizowanego zadania,

- Poczta Polska S.A. – dane niezbędne do realizacji usług pocztowych i przekazów pocztowych,

- Bank Polska Kasa Opieki S.A. – przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji wypłaty świadczeń.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Pani/a danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych:

Podanie danych jest wymogiem prawnym wynikającym z wymienionych powyżej ustaw.

Odmowa podania danych osobowych skutkować może odmową przyznania lub realizacji świadczenia.

Zasady powyżej wskazane mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.