PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

 

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 930);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz.575);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 814  z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 546 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1650 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 680 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 963 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 581 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390);
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 224 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz, 195 z późniejszymi zmianami)

 

Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich:

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

 

Rodzaj dokumentu

Plik do pobrania

Statut PCPR

Pobierz

Regulamin organizacyjny PCPR

Pobierz

Regulamin organizacyjny OIK

Pobierz

Regulamin organizacyjny PŚDS

Pobierz